Anna Mandrela – Tomistyczna filozofia bytu i buddyjska filozofia pustki

Anna Mandrela, Tomistyczna filozofia bytu i buddyjska filozofia pustki, “Rocznik Tomistyczny”, Tom 4, 2015, s. 215-238.